Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Описание на алгоритъма за класиране за детска градина

14.1. Защо остават свободни места след класиранията въпреки че има чакащи деца?
Наличието на незаети свободни места след проведено класиране се дължи на спецификата на алгоритъма за класиране.

Съгласно точка 2.2.10. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски заведения на територията на Столична община „Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните СДЯ, ОДЗ и ЦДГ”, което означава, че следва да се осигури класиране на възможно най-доброто желание за всяко дете.

Алгоритъмът за класиране на децата чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) е процес, който цели запълване на свободните места, отчитайки точките и желанието на всяко дете. Във връзка с изискването на точка 2.2.6. от Правилата алгоритъмът осигурява и едновременното класиране на близнаци.

При класиране на дете по определено желание, системата премахва всички по-ниски кандидатури. Процесът на оптимизация продължава, докато няма възможност нито едно дете да бъде класирано на по-добро за него желание. 

Друга особеност на алгоритъма, наложена от спецификата на регламента за класиране е, че запълването на свободните места се извършва на групи.
При наличие на N свободни места за определена група в даден момент от стъпката, до която е стигнало класирането, от опашката на чакащите се взима следващата група деца с равен брой точки. Ако броят на децата в групата е по-малък или равен на N, на тази стъпка всички кандидатури се отбелязват като класирани. В противен случай се създава гранична група, като кандидатурите се маркират с флаг указващ, че съответната кандидатура ще участва в теглене на случайни номера (напр. останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки. Тези 10 деца  образуват граничната група). При създаване на гранична група не се премахват кандидатурите на по-ниско желание, тъй като класирането не е приключило и зависи от случайните номера, които ще се генерират. Възможно е едно дете да попадне в повече от една гранична група, в различни детски заведения. Следващият етап от класирането е изтеглянето на случайните номера (чрез използването на външно, софтуерно независимо устройство) за формираните на предходната стъпка гранични групи. Кандидатурите в граничните групи се сортират по възходящ ред, според генерирания случаен номер и се запълват свободните места за граничната група. За всички класирани деца се премахват кандидатурите на по-ниско желание. В случай че премахната кандидатура е била класирана на предходна стъпка, това води до освобождаване на свободно място. Така получените свободни места се запълват със следващите кандидати от граничната група. По време на стъпките от класирането е възможно деца от определена гранична група да бъдат класирани на по-високо желание (в друга гранична група). Това от своя страна води до изтриване на кандидатурите на детето на по-ниско желание. Така се създават предпоставки за изчерпване на граничната група, т.е. големината на граничната група да стане по-малка от свободните места. Ако граничната група се изчерпи, местата остават незаети за текущото класиране. Системата не може да продължи с класиране на деца с по-малък брой точки, защото е на стъпка „генератор на случайни номера“, и класирането на деца извън генерираните вече гранични групи, ще доведе до потенциално създаване на нови гранични групи (за които трябва отново да се теглят случайни числа).

По време на класирането системата извършва автоматични проверки за неговата коректност (напр. проверка относно класирането на близнаци; проверява дали едно дете не e класирано на повече от едно място и др.).
   
В  сайта  на  Информационната  система  за  обслужване  на  детските  заведения, секция „Новини“ за всяко класиране се публикуват файлове с информация за генерираните случайни номера (ISODGGenerator.log) и резултата от отделните стъпки на класирането (ISODGRegister.log).

 

Търси детска градина