Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Използване на допълнителни точки за поредност на желанията

13. Използване на допълнителни точки за поредност на желанията

Ако Вашето дете бъде класирано по първо, второ или трето желание, Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) отчита поредността на желанието, на което сте били класирани и съответните точки, които сте използвали при класирането съгласно т. 3.2. от правилата за прием (3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание).

13.1. Как се изчисляват точките за поредност на желанията в случай, че детето бъде класирано и записано по някое от първите три желания и родителите искат преместване на детето в друго детско заведение? Кога се възстановяват използваните точки от класиранията?Ако детето се запише в детското заведение, където е класирано и след записването родителят направи нови кандидатури (т.е. желае преместване на детето в друго детско заведение), в рамките на всички следващи класирания за текущата учебна година точките за новите кандидатури ще се изчисляват по следния начин:

•    класираните и записани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за първото класиране с прием от м. септември за следващата учебна година.

13.2. Детето ми е класирано в детско заведение, но директорът отказа да запише детето поради установени нередовности в представените документи за записване. Какви точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?Ако записването бъде отказано от директор поради нередовност на представените документи за записване и се направят нови кандидатури, системата ще начисли точките за поредност на желанията съгласно т. 3.2 от правилата за прием, а именно: 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание.

13.3. Детето ми е класирано в детско заведение, но не желая да го запиша. Какви допълнителни точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?Ако не желаете да запишете детето в детското заведение, където е било класирано и заявите искането си за отказ от записване на място в детското заведение,  използваните точки за поредност на желанията ще бъдат възстановени от системата веднага, т.е. при нови кандидатури детето ще получи 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание. В случай, че не заявите отказ от записване на място в детското заведение или не представите необходимите документи за записване в указания краен срок, кандидатурата ще бъде елиминирана. Съгласно т. 2.2.15 от правилата за прием губите правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания (до първото генерално класиране за следващата учебна година). Може да направите кандидатури за други детски заведения, като точките за новите кандидатури ще се изчислят по следния начин:

•    класираните и елиминирани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за класиранията за следващата учебна година.

 

Търси детска градина