Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Контрол на класирането и записването в детски градини

11.1. Как ще се контролира класирането и записването?
Класирането и записването на деца в общинските детски заведения на територията на Столична община се извършва съгласно приетите от Столичния общински съвет Правила за прием.
Съгласно чл. 4.1 от Правилата контролът по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция „Здравеопазване", а за обединените детски заведения и целодневните детски градини - от дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № СО-РД-09-01-282/09.07.2013 г., изменена със Заповед № СО-РД-09-01-202/09.06.2014 г. на кмета на Столична община.
В Работната група участват представители на две неправителствени родителски организации – Асоциация „Родители” и Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, както и други родители. Участват експерти на дирекция „Образование”, дирекция „Здравеопазване”,
дирекция "Информационно обслужване и технологии" и представители на директорите.
Няма по-добра гаранция за прозрачност от гражданския контрол, който е установен от Столичния общински съвет с чл. 4.1 от Правилата за прием.

11.2. Какво означават 10+ т. в списъците? В крайна сметка е нормално да се вижда реалния брой точки.
Означава, че детето има повече от десет точки. Ограничението да не се виждат точките над определена граница е решение на Работната група. Търси се баланс между прозрачност и защита на лична информация. Мислим, че е справедливо спрямо родителите в по-тежко социално положение.

11.3. Освен класиране чрез ИСОДЗ и по т. 2.2.4 от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, има ли друг начин за прием?
В Дирекция „Образование” на Столична община заседава Работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община с участието на експерти от Дирекция „Образование”, Дирекция ”Здравеопазване”, директори на общински детски градини, самостоятелни детски ясли и представители на родителските организации. Работната група разглежда постъпили заявления от родители, които е необходимо задължително да бъдат придружени с документи. На база на предоставените документи Работната група взема решение за прием на деца в детски градини или самостоятелни детски ясли.
Протоколите от заседанията на Работната група се публикуват в секция "Работна група".

 

Търси детска градина