Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Допълнителни критерии за детска градина
7.1. Допълнителните критерии на педагогическите съвети в ОДЗ и ЦДГ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Допълнителните критерии са приети на заседание на педагогическите съвети на детските градини със съответните протоколи. Те са одобрени от Дирекция "Образование" съгласно изискванията на Правилата на прием на деца. Тези допълнителни критерии подлежат на актуализация преди първо класиране за всяка учебна година, при желание от страна на педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ-та. 7.2.Допълнителните критерии, важащи при кандидатстване в СДЯ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Не. Допълнителните критерии в СДЯ-та са приети от Столичния общински съвет (СОС) и важат при кандидатстване във всички СДЯ на територията на СО. Не подлежат на актуализация спрямо сега действащите Правила за прием.7.3. Защо не се изчисляват подточки по ДК1?
Точките по допълнителен критерий 1 "Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември" се определят автоматично от ИСОДЗ на основание наличните данни в системата за брата/сестрата на кандидатстващото дете. Ако не виждате подточка по ДК1, пишете до екипа по поддръжка или се свържете с директора на детското заведение. 7.4. Ще излезе ли автоматично, че по-голямото ми дете вече посещава ДЗ и кое точно, или аз ще го въвеждам?
Да, ще излезе автоматично - стига по-голямото дете да има профил към семейството. Информацията за ДК1 се взима от семейния профил. 7.5. Защо допълнителен критерий 2 (ДК2) "И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти" се дублира с общ критерий 2 (К2), утвърден от СОС?
Допълнителните критерии задават подредба само в рамките на групи с равен брой точки по критериите от СОС. Те се избират от педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ, които имат правото да дублират критерии на СОС. Това просто означава, че работещите родители ще се подредят по-напред в рамките на групи с равен брой цели точки.7.6. Аз съм самотен родител. Защо да не получа подточка по ДК2?
Ако отговаряте на изискванията и сте заявили СК9 „Неизвестен родител или отнети родителски права”, ще получите подточка по ДК2. 7.7. Чухме, че някои градини въвеждат допълнителни критерии по квартали (например, Младост 1). Това вярно ли е?
Не. Важат цялостните административни райони, които включват по няколко квартала. Например, район „Младост” включва кварталите Младост 1, 1А, 2 и 3. Административните райони са дадени в секция „Детски заведения” на сайта. Гледа се адреса на местоживеене на семейството, който е даден в профила на първия родител. Съответно, трябва да изберете района на този адрес, за да бъде изчислена подточката правилно.7.8. Как ще се доказва, че семейството живее на територията на административния район на детското заведение?
Поне един от родителите трябва да има настояща или постоянна регистрация в този район. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение за настояща регистрация.7.9. Трябва ли да се регистрират и двамата родители, или е достатъчно единият да има регистрация на територията на административния район?
Адресът, въведен в профила на първия родител трябва да отговаря на реалното местоживеене на семейството. Разглежда се районът на реално местоживеене на семейството. Достатъчно е единият родител да има регистрация за постоянен или настоящ адрес там.

7.10. Съпругът ми работи в БАН и преподава на хонорар в УНСС. Имаме ли предимство?
Работата в БАН не е работа в общинско училище и не носи предимство. Ако съпругът Ви преподава на хонорар във висше училище, не ползвате предимство по ДК4.

Предимство по ДК4 ползват кандидатстващите деца, които имат поне един родител, работещ на трудов договор в общинските детски заведения и училища, най-малко 6 месеца преди класиране и не са в период на предизвестие.

7.11. Ако съм нехабилитиран преподавател, мога ли да ползвам предимство по ДК4? За кои училища важи този критерий? Как стои въпроса с колежите?
Нехабилитираните преподаватели, работещите в държавни и частни училища или колежи не ползват предимство по ДК4.
7.12. Кой адрес ще се взима за месторабота - този на конкретен офис доказано със служебна бележка или адреса на регистрация на фирмата?
Ще се гледа адреса на месторабота от служебната бележка. Този допълнителен критерий е избран само от няколко градини.

7.13. Студентите, които учат в административния район на градината, могат ли да се възползват от тази 0,1 т. на работещите?
Да, ще ползвате 0.1 т. – както работещите. Укажете района на ВУЗ в полето за район на месторабота. 

7.14. Как точно се дават подточките? Зависят ли от реда в списъка от допълнителни критерии?
Всеки допълнителен критерий носи една подточка (една десета), които се сумират се и се добавят към броя на точките по общите критерии. Например, ако събирате 8 точки по общите критерии и 2 подточки по допълнителните, ще имате 8.2 точки общо.

 

Търси детска градина