Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Столична община

Въпроси и отговори за кандидатстване за детска градина на територията на Столична община за деца, родени 2007 г. и по-малки, кандидатстващи във всички общински детски заведения в Столична община за учебната 2013/14 г.Социални критерии за детска градина

6.1. Опашките на социалните (40%) и общите (60%) критерии отделно ли ще се виждат за всяка градина?
Да, опашките от квотата за социални критерии ще са отделни от общите опашки.

6.2. Деца с ТЕЛК или хронични заболявания, които кандидатстват за детско заведение, ще получат ли точки?
Съгласно т.2.2.4 от Правилата за прием, децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

 
Допълнителни критерии за детска градина
7.1. Допълнителните критерии на педагогическите съвети в ОДЗ и ЦДГ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Допълнителните критерии са приети на заседание на педагогическите съвети на детските градини със съответните протоколи. Те са одобрени от Дирекция "Образование" съгласно изискванията на Правилата на прием на деца. Тези допълнителни критерии подлежат на актуализация преди първо класиране за всяка учебна година, при желание от страна на педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ-та. 7.2.Допълнителните критерии, важащи при кандидатстване в СДЯ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Не. Допълнителните критерии в СДЯ-та са приети от Столичния общински съвет (СОС) и важат при кандидатстване във всички СДЯ на територията на СО. Не подлежат на актуализация спрямо сега действащите Правила за прием.7.3. Защо не се изчисляват подточки по ДК1?
Точките по допълнителен критерий 1 "Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември" се определят автоматично от ИСОДЗ на основание наличните данни в системата за брата/сестрата на кандидатстващото дете. Ако не виждате подточка по ДК1, пишете до екипа по поддръжка или се свържете с директора на детското заведение. 7.4. Ще излезе ли автоматично, че по-голямото ми дете вече посещава ДЗ и кое точно, или аз ще го въвеждам?
Да, ще излезе автоматично - стига по-голямото дете да има профил към семейството. Информацията за ДК1 се взима от семейния профил. 7.5. Защо допълнителен критерий 2 (ДК2) "И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти" се дублира с общ критерий 2 (К2), утвърден от СОС?
Допълнителните критерии задават подредба само в рамките на групи с равен брой точки по критериите от СОС. Те се избират от педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ, които имат правото да дублират критерии на СОС. Това просто означава, че работещите родители ще се подредят по-напред в рамките на групи с равен брой цели точки.7.6. Аз съм самотен родител. Защо да не получа подточка по ДК2?
Ако отговаряте на изискванията и сте заявили СК9 „Неизвестен родител или отнети родителски права”, ще получите подточка по ДК2. 7.7. Чухме, че някои градини въвеждат допълнителни критерии по квартали (например, Младост 1). Това вярно ли е?
Не. Важат цялостните административни райони, които включват по няколко квартала. Например, район „Младост” включва кварталите Младост 1, 1А, 2 и 3. Административните райони са дадени в секция „Детски заведения” на сайта. Гледа се адреса на местоживеене на семейството, който е даден в профила на първия родител. Съответно, трябва да изберете района на този адрес, за да бъде изчислена подточката правилно.7.8. Как ще се доказва, че семейството живее на територията на административния район на детското заведение?
Поне един от родителите трябва да има настояща или постоянна регистрация в този район. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение за настояща регистрация.7.9. Трябва ли да се регистрират и двамата родители, или е достатъчно единият да има регистрация на територията на административния район?
Адресът, въведен в профила на първия родител трябва да отговаря на реалното местоживеене на семейството. Разглежда се районът на реално местоживеене на семейството. Достатъчно е единият родител да има регистрация за постоянен или настоящ адрес там.

7.10. Съпругът ми работи в БАН и преподава на хонорар в УНСС. Имаме ли предимство?
Работата в БАН не е работа в общинско училище и не носи предимство. Ако съпругът Ви преподава на хонорар във висше училище, не ползвате предимство по ДК4.

Предимство по ДК4 ползват кандидатстващите деца, които имат поне един родител, работещ на трудов договор в общинските детски заведения и училища, най-малко 6 месеца преди класиране и не са в период на предизвестие.

7.11. Ако съм нехабилитиран преподавател, мога ли да ползвам предимство по ДК4? За кои училища важи този критерий? Как стои въпроса с колежите?
Нехабилитираните преподаватели, работещите в държавни и частни училища или колежи не ползват предимство по ДК4.
7.12. Кой адрес ще се взима за месторабота - този на конкретен офис доказано със служебна бележка или адреса на регистрация на фирмата?
Ще се гледа адреса на месторабота от служебната бележка. Този допълнителен критерий е избран само от няколко градини.

7.13. Студентите, които учат в административния район на градината, могат ли да се възползват от тази 0,1 т. на работещите?
Да, ще ползвате 0.1 т. – както работещите. Укажете района на ВУЗ в полето за район на месторабота. 

7.14. Как точно се дават подточките? Зависят ли от реда в списъка от допълнителни критерии?
Всеки допълнителен критерий носи една подточка (една десета), които се сумират се и се добавят към броя на точките по общите критерии. Например, ако събирате 8 точки по общите критерии и 2 подточки по допълнителните, ще имате 8.2 точки общо.

 
Шансове за прием в детска градина

8.1. Как мога да преценя дали имаме шансове за прием в някое детско заведение?
Място в списъците не е добра индикация за шансовете за прием. Всички са кандидатствали на много места. Например, ако едно дете с висок брой точки бъде прието по първо желание, неговите кандидатури ще бъдат премахнати от всички други опашки. Те ще се предвижат напред. В момента не може да определите кои кандидатури реално ще останат на опашката при класиране. Следователно, не може да определите какви са реалните шансове за прием.

8.2. Защо в едно детско заведение имаме едни брой точки, а в друго - други точки?
Точките, които получавате можете да видите в секция "Критерии/точки" в профила на детето Ви. Към тях се прибавят за 1-во, 2-ро и 3-то желание за детски градини съответно 3, 2 и 1 т., затова има разлика в общите точки за първото, второто и третото детско заведение в кандидатурите на детето Ви. Предимство по допълнителните критерии се ползва само, ако те са приети от педагогическите съвети на конкретните ОДЗ/ЦДГ, за самостоятелните ясли важат всички допълнителни критерии. Тази информация може да видите на страниците на детските заведения, в които детето Ви кандидатства.

8.3. Защо детето ми отива назад в списъка на чакащи?
Списъците с чакащи деца не са статични, тъй като родителите имат възможност да разместват кандидатурите на децата си по всяко време, съответно данните в тези списъци се променят динамично.

 
Случайни номера

9.1. Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки?
Всички деца се нареждат в списъка с чакащи по точки. При равен брой точки и подточки, ще се нареждат по азбучен ред. При попадане в гранична група по време на класирането ще се генерират случайни номера. По-малките номера ще са с предимство.

9.2. Какво означава термина „гранична група”?
Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детското заведение. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

9.3. Случайният номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?
Не. Няма да има заявки за входящ номер! Случайните номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, за всяко класиране.

9.4. Няма ли системата да се претовари пак, когато се заявяват входящи номера?
Не. Няма да има заявяване на входящи номера. Няма предпоставки за претоварване.


9.5. Детето ми има активни кандидатури за настоящата учебна година, необходимо ли е да ги потвърдим за следващата учебна година или ще се прехвърлят автоматично?
Кандидатурите за настоящата 2015/2016 учебна година няма да се прехвърлят автоматично за следващата учебна година. Необходимо е да направите кандидатури за учебната 2016/2017 г. след обявяването на свободните места на 22.02.2016 година.
В периода 22.02.2016-12.05.2016 родителите могат да добавят, премахват или пренареждат кандидатурите си за първото класиране с прием от месец септември 2016 година.

9.6. Ако детето ми не е класирано на първото класиране, кандидатурите запазват ли се?
В случай че детето Ви не се е класирало на първото класиране с прием от месец септември, кандидатурите остават активни и за следващите класирания, т.е. няма нужда да ги добавяте наново.
 

9.7. Желая да запиша детето си в детска градина от месец септември 2016 г. Трябва ли да кандидатствам отсега? И това дава ли ми предимство при класиранията за следващата учебна година?
Не, по-ранното кандидатстване не ви носи предимство, тъй като случайните номера се генерират в момента на класиране. Изчакайте да бъдат обявени свободните места за учебната 2016/2017 година.

 
Класиране - квоти

10.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?
Ако квотата не е попълнена след 1-во класиране, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки.

10.2. Ще важат ли квотите, когато групите преминат в режим на текущ прием след септември?
Не. След първоначалното класиране на 13.05.2016 г. квотите няма да важат.

10.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?
Ще има две отделни опашки – една по социални критерии и една обща. Свободните места ще се разделят в отношение 40/60 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

10.4. Какво означава, че първоначалното класиране за прием от септември ще се проведе на две стъпки?
Стъпка 1: Класиране на социалните и общите опашки според квотата
1.1. Свободните места ще бъдат разделени 40% за социалната опашка (с обикновено закръгление нагоре) и 60% за общата.
1.2. Класира се социалната опашка за 40% от свободните места. Където има гранична група за социалната опашка се тегли жребий (случайни номера).
1.3. Класират се общите опашки за 60% от свободните места. Където има гранична група НЕ се тегли жребий.
1.4. Оставащите свободни места от социалните опашки и от общите опашки се събират.
Стъпка 2: Класиране на оставащите свободни места само с една обща опашка
2.1. Формира се само общата опашка, на която са всички некласирани деца само с точките по общи критерии. Децата от социалната опашка, които не са класирани на предходната стъпка, също участват в общата опашка, но само с точките си по общи критерии.
2.2. Класира се общата опашка за оставащите от т. 1.4 свободни места.
2.3. Където има гранична група се тегли жребий.
Резултатът е класиране за всички свободни места за тази група, изпълнявайки условието от правилата на Столичния общински съвет за 40% квота по социалните критерии.
Реалният алгоритъм за класиране прилага горните принципи, но е доста по-сложен, защото работи на много итерации с цел да се осигури възможно най-високото желание в подредбата на кандидатурите. Алгоритъмът осигурява прием на близнаци при класиране на поне един от тях – дори да не е останало свободно място за втория близнак.
Следващите класирания, които ще се провеждат през две седмици всяка събота до 25.06.2016 г. (включително), ще включват само една стъпка. Ще се сформира само една обща опашка за всяко детско заведение/набор, в която ще участват всички кандидатури с пълния брой точки по всички критерии.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 2 от 3

Търси детска градина