Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Столична община

Въпроси и отговори за кандидатстване за детска градина на територията на Столична община за деца, родени 2007 г. и по-малки, кандидатстващи във всички общински детски заведения в Столична община за учебната 2013/14 г.Контрол на класирането и записването в детски градини

11.1. Как ще се контролира класирането и записването?
Класирането и записването на деца в общинските детски заведения на територията на Столична община се извършва съгласно приетите от Столичния общински съвет Правила за прием.
Съгласно чл. 4.1 от Правилата контролът по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция „Здравеопазване", а за обединените детски заведения и целодневните детски градини - от дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № СО-РД-09-01-282/09.07.2013 г., изменена със Заповед № СО-РД-09-01-202/09.06.2014 г. на кмета на Столична община.
В Работната група участват представители на две неправителствени родителски организации – Асоциация „Родители” и Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, както и други родители. Участват експерти на дирекция „Образование”, дирекция „Здравеопазване”,
дирекция "Информационно обслужване и технологии" и представители на директорите.
Няма по-добра гаранция за прозрачност от гражданския контрол, който е установен от Столичния общински съвет с чл. 4.1 от Правилата за прием.

11.2. Какво означават 10+ т. в списъците? В крайна сметка е нормално да се вижда реалния брой точки.
Означава, че детето има повече от десет точки. Ограничението да не се виждат точките над определена граница е решение на Работната група. Търси се баланс между прозрачност и защита на лична информация. Мислим, че е справедливо спрямо родителите в по-тежко социално положение.

11.3. Освен класиране чрез ИСОДЗ и по т. 2.2.4 от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, има ли друг начин за прием?
В Дирекция „Образование” на Столична община заседава Работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община с участието на експерти от Дирекция „Образование”, Дирекция ”Здравеопазване”, директори на общински детски градини, самостоятелни детски ясли и представители на родителските организации. Работната група разглежда постъпили заявления от родители, които е необходимо задължително да бъдат придружени с документи. На база на предоставените документи Работната група взема решение за прием на деца в детски градини или самостоятелни детски ясли.
Протоколите от заседанията на Работната група се публикуват в секция "Работна група".

 
Преместване в друга детска градина
12.1. Как мога да заявя, че желая преместване в друго детско заведение и получаваме ли точки за предимство?
Към момента няма опция за преместване в системата. Моля, добавете желаното детско заведение в кандидатурите на детето и то ще участва в следващите класирания. В случай че има свободни места и се класира, ще имате възможност да го преместите. Предимство за преместване не се начислява.

12.2. Детето ми е класирано и записано през ИСОДЗ, но желая да го преместя. Какво е необходимо, за да мога да ползвам пак точките от поредността на желанието, по което е класирано?

В рамките на текущата учебна година, в която е записано, няма да можете да ползвате отново тези точки, освен ако не го отпишете от детското заведение, което посещава към момента. Тези точки автоматично ще бъдат възстановени за следващата учебна година.
 
Използване на допълнителни точки за поредност на желанията

13. Използване на допълнителни точки за поредност на желанията

Ако Вашето дете бъде класирано по първо, второ или трето желание, Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) отчита поредността на желанието, на което сте били класирани и съответните точки, които сте използвали при класирането съгласно т. 3.2. от правилата за прием (3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание).

13.1. Как се изчисляват точките за поредност на желанията в случай, че детето бъде класирано и записано по някое от първите три желания и родителите искат преместване на детето в друго детско заведение? Кога се възстановяват използваните точки от класиранията?Ако детето се запише в детското заведение, където е класирано и след записването родителят направи нови кандидатури (т.е. желае преместване на детето в друго детско заведение), в рамките на всички следващи класирания за текущата учебна година точките за новите кандидатури ще се изчисляват по следния начин:

•    класираните и записани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за първото класиране с прием от м. септември за следващата учебна година.

13.2. Детето ми е класирано в детско заведение, но директорът отказа да запише детето поради установени нередовности в представените документи за записване. Какви точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?Ако записването бъде отказано от директор поради нередовност на представените документи за записване и се направят нови кандидатури, системата ще начисли точките за поредност на желанията съгласно т. 3.2 от правилата за прием, а именно: 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание.

13.3. Детето ми е класирано в детско заведение, но не желая да го запиша. Какви допълнителни точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?Ако не желаете да запишете детето в детското заведение, където е било класирано и заявите искането си за отказ от записване на място в детското заведение,  използваните точки за поредност на желанията ще бъдат възстановени от системата веднага, т.е. при нови кандидатури детето ще получи 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание. В случай, че не заявите отказ от записване на място в детското заведение или не представите необходимите документи за записване в указания краен срок, кандидатурата ще бъде елиминирана. Съгласно т. 2.2.15 от правилата за прием губите правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания (до първото генерално класиране за следващата учебна година). Може да направите кандидатури за други детски заведения, като точките за новите кандидатури ще се изчислят по следния начин:

•    класираните и елиминирани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за класиранията за следващата учебна година.

 
Описание на алгоритъма за класиране за детска градина

14.1. Защо остават свободни места след класиранията въпреки че има чакащи деца?
Наличието на незаети свободни места след проведено класиране се дължи на спецификата на алгоритъма за класиране.

Съгласно точка 2.2.10. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски заведения на територията на Столична община „Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните СДЯ, ОДЗ и ЦДГ”, което означава, че следва да се осигури класиране на възможно най-доброто желание за всяко дете.

Алгоритъмът за класиране на децата чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) е процес, който цели запълване на свободните места, отчитайки точките и желанието на всяко дете. Във връзка с изискването на точка 2.2.6. от Правилата алгоритъмът осигурява и едновременното класиране на близнаци.

При класиране на дете по определено желание, системата премахва всички по-ниски кандидатури. Процесът на оптимизация продължава, докато няма възможност нито едно дете да бъде класирано на по-добро за него желание. 

Друга особеност на алгоритъма, наложена от спецификата на регламента за класиране е, че запълването на свободните места се извършва на групи.
При наличие на N свободни места за определена група в даден момент от стъпката, до която е стигнало класирането, от опашката на чакащите се взима следващата група деца с равен брой точки. Ако броят на децата в групата е по-малък или равен на N, на тази стъпка всички кандидатури се отбелязват като класирани. В противен случай се създава гранична група, като кандидатурите се маркират с флаг указващ, че съответната кандидатура ще участва в теглене на случайни номера (напр. останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки. Тези 10 деца  образуват граничната група). При създаване на гранична група не се премахват кандидатурите на по-ниско желание, тъй като класирането не е приключило и зависи от случайните номера, които ще се генерират. Възможно е едно дете да попадне в повече от една гранична група, в различни детски заведения. Следващият етап от класирането е изтеглянето на случайните номера (чрез използването на външно, софтуерно независимо устройство) за формираните на предходната стъпка гранични групи. Кандидатурите в граничните групи се сортират по възходящ ред, според генерирания случаен номер и се запълват свободните места за граничната група. За всички класирани деца се премахват кандидатурите на по-ниско желание. В случай че премахната кандидатура е била класирана на предходна стъпка, това води до освобождаване на свободно място. Така получените свободни места се запълват със следващите кандидати от граничната група. По време на стъпките от класирането е възможно деца от определена гранична група да бъдат класирани на по-високо желание (в друга гранична група). Това от своя страна води до изтриване на кандидатурите на детето на по-ниско желание. Така се създават предпоставки за изчерпване на граничната група, т.е. големината на граничната група да стане по-малка от свободните места. Ако граничната група се изчерпи, местата остават незаети за текущото класиране. Системата не може да продължи с класиране на деца с по-малък брой точки, защото е на стъпка „генератор на случайни номера“, и класирането на деца извън генерираните вече гранични групи, ще доведе до потенциално създаване на нови гранични групи (за които трябва отново да се теглят случайни числа).

По време на класирането системата извършва автоматични проверки за неговата коректност (напр. проверка относно класирането на близнаци; проверява дали едно дете не e класирано на повече от едно място и др.).
   
В  сайта  на  Информационната  система  за  обслужване  на  детските  заведения, секция „Новини“ за всяко класиране се публикуват файлове с информация за генерираните случайни номера (ISODGGenerator.log) и резултата от отделните стъпки на класирането (ISODGRegister.log).

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3

Търси детска градина