Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Детски градини.com :)
Контрол на класирането и записването в детски градини

11.1. Как ще се контролира класирането и записването?
Класирането и записването на деца в общинските детски заведения на територията на Столична община се извършва съгласно приетите от Столичния общински съвет Правила за прием.
Съгласно чл. 4.1 от Правилата контролът по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция „Здравеопазване", а за обединените детски заведения и целодневните детски градини - от дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № СО-РД-09-01-282/09.07.2013 г., изменена със Заповед № СО-РД-09-01-202/09.06.2014 г. на кмета на Столична община.
В Работната група участват представители на две неправителствени родителски организации – Асоциация „Родители” и Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, както и други родители. Участват експерти на дирекция „Образование”, дирекция „Здравеопазване”,
дирекция "Информационно обслужване и технологии" и представители на директорите.
Няма по-добра гаранция за прозрачност от гражданския контрол, който е установен от Столичния общински съвет с чл. 4.1 от Правилата за прием.

11.2. Какво означават 10+ т. в списъците? В крайна сметка е нормално да се вижда реалния брой точки.
Означава, че детето има повече от десет точки. Ограничението да не се виждат точките над определена граница е решение на Работната група. Търси се баланс между прозрачност и защита на лична информация. Мислим, че е справедливо спрямо родителите в по-тежко социално положение.

11.3. Освен класиране чрез ИСОДЗ и по т. 2.2.4 от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, има ли друг начин за прием?
В Дирекция „Образование” на Столична община заседава Работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община с участието на експерти от Дирекция „Образование”, Дирекция ”Здравеопазване”, директори на общински детски градини, самостоятелни детски ясли и представители на родителските организации. Работната група разглежда постъпили заявления от родители, които е необходимо задължително да бъдат придружени с документи. На база на предоставените документи Работната група взема решение за прием на деца в детски градини или самостоятелни детски ясли.
Протоколите от заседанията на Работната група се публикуват в секция "Работна група".

 
Класиране - квоти

10.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?
Ако квотата не е попълнена след 1-во класиране, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки.

10.2. Ще важат ли квотите, когато групите преминат в режим на текущ прием след септември?
Не. След първоначалното класиране на 13.05.2016 г. квотите няма да важат.

10.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?
Ще има две отделни опашки – една по социални критерии и една обща. Свободните места ще се разделят в отношение 40/60 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

10.4. Какво означава, че първоначалното класиране за прием от септември ще се проведе на две стъпки?
Стъпка 1: Класиране на социалните и общите опашки според квотата
1.1. Свободните места ще бъдат разделени 40% за социалната опашка (с обикновено закръгление нагоре) и 60% за общата.
1.2. Класира се социалната опашка за 40% от свободните места. Където има гранична група за социалната опашка се тегли жребий (случайни номера).
1.3. Класират се общите опашки за 60% от свободните места. Където има гранична група НЕ се тегли жребий.
1.4. Оставащите свободни места от социалните опашки и от общите опашки се събират.
Стъпка 2: Класиране на оставащите свободни места само с една обща опашка
2.1. Формира се само общата опашка, на която са всички некласирани деца само с точките по общи критерии. Децата от социалната опашка, които не са класирани на предходната стъпка, също участват в общата опашка, но само с точките си по общи критерии.
2.2. Класира се общата опашка за оставащите от т. 1.4 свободни места.
2.3. Където има гранична група се тегли жребий.
Резултатът е класиране за всички свободни места за тази група, изпълнявайки условието от правилата на Столичния общински съвет за 40% квота по социалните критерии.
Реалният алгоритъм за класиране прилага горните принципи, но е доста по-сложен, защото работи на много итерации с цел да се осигури възможно най-високото желание в подредбата на кандидатурите. Алгоритъмът осигурява прием на близнаци при класиране на поне един от тях – дори да не е останало свободно място за втория близнак.
Следващите класирания, които ще се провеждат през две седмици всяка събота до 25.06.2016 г. (включително), ще включват само една стъпка. Ще се сформира само една обща опашка за всяко детско заведение/набор, в която ще участват всички кандидатури с пълния брой точки по всички критерии.

 
Шансове за прием в детска градина

8.1. Как мога да преценя дали имаме шансове за прием в някое детско заведение?
Място в списъците не е добра индикация за шансовете за прием. Всички са кандидатствали на много места. Например, ако едно дете с висок брой точки бъде прието по първо желание, неговите кандидатури ще бъдат премахнати от всички други опашки. Те ще се предвижат напред. В момента не може да определите кои кандидатури реално ще останат на опашката при класиране. Следователно, не може да определите какви са реалните шансове за прием.

8.2. Защо в едно детско заведение имаме едни брой точки, а в друго - други точки?
Точките, които получавате можете да видите в секция "Критерии/точки" в профила на детето Ви. Към тях се прибавят за 1-во, 2-ро и 3-то желание за детски градини съответно 3, 2 и 1 т., затова има разлика в общите точки за първото, второто и третото детско заведение в кандидатурите на детето Ви. Предимство по допълнителните критерии се ползва само, ако те са приети от педагогическите съвети на конкретните ОДЗ/ЦДГ, за самостоятелните ясли важат всички допълнителни критерии. Тази информация може да видите на страниците на детските заведения, в които детето Ви кандидатства.

8.3. Защо детето ми отива назад в списъка на чакащи?
Списъците с чакащи деца не са статични, тъй като родителите имат възможност да разместват кандидатурите на децата си по всяко време, съответно данните в тези списъци се променят динамично.

 
Допълнителни критерии за детска градина
7.1. Допълнителните критерии на педагогическите съвети в ОДЗ и ЦДГ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Допълнителните критерии са приети на заседание на педагогическите съвети на детските градини със съответните протоколи. Те са одобрени от Дирекция "Образование" съгласно изискванията на Правилата на прием на деца. Тези допълнителни критерии подлежат на актуализация преди първо класиране за всяка учебна година, при желание от страна на педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ-та. 7.2.Допълнителните критерии, важащи при кандидатстване в СДЯ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Не. Допълнителните критерии в СДЯ-та са приети от Столичния общински съвет (СОС) и важат при кандидатстване във всички СДЯ на територията на СО. Не подлежат на актуализация спрямо сега действащите Правила за прием.7.3. Защо не се изчисляват подточки по ДК1?
Точките по допълнителен критерий 1 "Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември" се определят автоматично от ИСОДЗ на основание наличните данни в системата за брата/сестрата на кандидатстващото дете. Ако не виждате подточка по ДК1, пишете до екипа по поддръжка или се свържете с директора на детското заведение. 7.4. Ще излезе ли автоматично, че по-голямото ми дете вече посещава ДЗ и кое точно, или аз ще го въвеждам?
Да, ще излезе автоматично - стига по-голямото дете да има профил към семейството. Информацията за ДК1 се взима от семейния профил. 7.5. Защо допълнителен критерий 2 (ДК2) "И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти" се дублира с общ критерий 2 (К2), утвърден от СОС?
Допълнителните критерии задават подредба само в рамките на групи с равен брой точки по критериите от СОС. Те се избират от педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ, които имат правото да дублират критерии на СОС. Това просто означава, че работещите родители ще се подредят по-напред в рамките на групи с равен брой цели точки.7.6. Аз съм самотен родител. Защо да не получа подточка по ДК2?
Ако отговаряте на изискванията и сте заявили СК9 „Неизвестен родител или отнети родителски права”, ще получите подточка по ДК2. 7.7. Чухме, че някои градини въвеждат допълнителни критерии по квартали (например, Младост 1). Това вярно ли е?
Не. Важат цялостните административни райони, които включват по няколко квартала. Например, район „Младост” включва кварталите Младост 1, 1А, 2 и 3. Административните райони са дадени в секция „Детски заведения” на сайта. Гледа се адреса на местоживеене на семейството, който е даден в профила на първия родител. Съответно, трябва да изберете района на този адрес, за да бъде изчислена подточката правилно.7.8. Как ще се доказва, че семейството живее на територията на административния район на детското заведение?
Поне един от родителите трябва да има настояща или постоянна регистрация в този район. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение за настояща регистрация.7.9. Трябва ли да се регистрират и двамата родители, или е достатъчно единият да има регистрация на територията на административния район?
Адресът, въведен в профила на първия родител трябва да отговаря на реалното местоживеене на семейството. Разглежда се районът на реално местоживеене на семейството. Достатъчно е единият родител да има регистрация за постоянен или настоящ адрес там.

7.10. Съпругът ми работи в БАН и преподава на хонорар в УНСС. Имаме ли предимство?
Работата в БАН не е работа в общинско училище и не носи предимство. Ако съпругът Ви преподава на хонорар във висше училище, не ползвате предимство по ДК4.

Предимство по ДК4 ползват кандидатстващите деца, които имат поне един родител, работещ на трудов договор в общинските детски заведения и училища, най-малко 6 месеца преди класиране и не са в период на предизвестие.

7.11. Ако съм нехабилитиран преподавател, мога ли да ползвам предимство по ДК4? За кои училища важи този критерий? Как стои въпроса с колежите?
Нехабилитираните преподаватели, работещите в държавни и частни училища или колежи не ползват предимство по ДК4.
7.12. Кой адрес ще се взима за месторабота - този на конкретен офис доказано със служебна бележка или адреса на регистрация на фирмата?
Ще се гледа адреса на месторабота от служебната бележка. Този допълнителен критерий е избран само от няколко градини.

7.13. Студентите, които учат в административния район на градината, могат ли да се възползват от тази 0,1 т. на работещите?
Да, ще ползвате 0.1 т. – както работещите. Укажете района на ВУЗ в полето за район на месторабота. 

7.14. Как точно се дават подточките? Зависят ли от реда в списъка от допълнителни критерии?
Всеки допълнителен критерий носи една подточка (една десета), които се сумират се и се добавят към броя на точките по общите критерии. Например, ако събирате 8 точки по общите критерии и 2 подточки по допълнителните, ще имате 8.2 точки общо.

 
Социални критерии за детска градина

6.1. Опашките на социалните (40%) и общите (60%) критерии отделно ли ще се виждат за всяка градина?
Да, опашките от квотата за социални критерии ще са отделни от общите опашки.

6.2. Деца с ТЕЛК или хронични заболявания, които кандидатстват за детско заведение, ще получат ли точки?
Съгласно т.2.2.4 от Правилата за прием, децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 2 от 5

Търси детска градина