Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Весела - целодневна детска градина

Адрес
бул "Дунав" 67, пловдив
Телефон
032-95-70-60
Уеб сайт
Вид
Държавна
ЦДГ ”Весела” е типова градина, специално построена за възпитание и обучение на деца от 3 год. възраст до постъпването им в първи клас. Сградата е многофункционална, просторна и слънчева, със спортни площадки, физкултурен салон, музикален кабинет, перилен и кухненски блок.
Всяка от шестте групи има свой стил и облик. Всяка е по своему оригинална и красива.
Колективът работи всеотдайно и упорито за утвърждаване авторитета на ЦДГ ”Весела” сред останалите градини в града и региона.
Възпитанието и обучението на децата се осъществява по утвърдени от МОН програми.

Педагогическата колегия има право да подбира програмата за възп.работа, методи, форми, похвати и средства за реализиране на учебното съдържание, разпределено в 9 образователни направления:

· български език и литература

· математика

· социален свят

· природен свят

· изкуства

· физическа култура

· констр.-технически и битови дейности

· игрова дейност

· музика
Карта
СНИМКИ (7)