Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Мирослава - целодневна детска градина

Адрес
бул. Пещерско шосе 28, Пловдив
Телефон
032/ 643 706, 642 350; 0884 202460
Вид
Държавна
Директор
Р. Гъркова
Целодневна детска градина с капацитет 132 деца. Предлага отлични условия за развитие на децата и тяхното обучение. Децата са разделени в шест групи.

Отличава се със съвременна, естетическа и функционална база, съдействаща за изграждане на позитивно-възпитателно-образователна среда. Сградата е светла и просторна с изграден физкултурен салон, басейн и дворни площадки за провеждане на оптимизиран двигателен режим. Дейността на ДГ е съобразена със законовата и нормативна база, която е регламентирана с правилници.
Колективът се състои от високо квалифицирани специалисти, отличаващи се с творчески заряд, всеотдайност, отговорност и иновативност.
Детската градина е с утвърдена ефективна възпитателно-образователна среда за:
· пълноценно развитие личността на детето и реализиране на ДОИ.
· придобиване на ключови компетентности, гарантиращи качествена подготовка на децата за училище, отговарящи на съвременните европейски изисквания.
Традиция за детската градина е доброто партньорство с родителите, представлявани от училищно настоятелство.
Акцент в работата е и организиране на нетрадиционни празници и развлечения, спортни състезания, експедиции и благотворителни концерти.
Уроците по милосърдие, съпричастие и добродетелност се възпитават у децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които участват.
Приоритет в работата на детското заведение е приобщаването към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности..
Осигурени са условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в ДГ. Създадена е среда и взаимоотношения, в които децата се учат, възпитават, творят и формират себе си. Предлагат се допълнителни дейности над ДОИ – плуване, английски, танци и др.
Детска градина с лоялна и добронамерена политика, насочена към търсене на нови идеи и възможности за осигуряване най-доброто за децата, заслужено предпочитана от деца и
Карта
СНИМКИ (3)